Etika výzkumu a střet zájmů

Jsme tým zcela nezávislý na soukromých podnicích i mediálních institucích. Jako akademičtí, odborní, příp. studentští pracovníci a pracovnice na veřejné vysoké škole se vyhýbáme jakémukoliv střetu zájmů, který by mohl ovlivnit náš expertní úsudek či výzkumnou činnost. Nezastupujeme žádnou finanční skupinu ani vlastníka médií, příp. jinou vlivovou skupinu, jsme nezávislí na politických stranách a hnutích. Svými postoji a svojí prací jsme plně zavázání zásadám vyjádřeným v Etickém kodexu akademických a odborných pracovníků MU, včetně principu akademických svobod, nepředpojatosti a korektnosti interpretace výsledků výzkumu, odstraňování bariér vedoucích k diskriminaci a exkluzi, odpovědnosti za kvalitu výuky i výzkumu a předcházení konfliktům zájmů při získávání finanční podpory. Při naší hodnotitelské a expertní činnosti v souladu s touto normou uplatňujeme nezaujatý a nepředpojatý přístup bez vlivu vnějších tlaků.

Financování týmu

CEMETIK je integrální součástí Katedry mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií MU a je plně financován v rámci rozpočtu katedry, příp. z dalších standardních zdrojů (projekty, granty) poskytovaných především ze státního rozpočtu, příp. z programů Evropské unie. Spolupráce se soukromými subjekty je možná pouze při dodržení striktních zásad akademické nezávislosti a nekomerčního charakteru naší práce. Každá spolupráce s jiným subjektem či financování některé konkrétní části činnosti týmu je vyznačena na výstupech této činnosti, ať už jimi jsou materiály, analýzy, anebo e-learningové aj. vzdělávací nástroje. Není-li uvedeno jinak, jde o výstup, jenž byl financován výhradně z vnitřních rozpočtových zdrojů univerzity.

Zdroje, z nichž je (či v minulosti) byla naše činnost financována, lze nalézt na stránce věnované historii a projektům.