Workshopy

Workshopy

Informácie o lektoroch v angličtine tu. Program je k dispozícii tu.

Workshop Michala Bočáka je nazvaný „Chudák biely heterosexuálny muž“: mediálne reprezentácie, majorita a citlivosť k minoritným identitám.

Michal túto tému predstavuje nasledovne: “Súčasnosť (nielen) stredoeurópskeho priestoru je, okrem iného, charakteristická vnášaním témy rôznych identít do verejného diskurzu, vrátane mediálneho prostredia. Výraznejší prienik tém týkajúcich sa identity do médií, často ľudskoprávne rámcovaných, mnohí vnímajú ako dobu, v ktorej sa médiá „musia“ prispôsobovať „umelo“ vytvoreným a presadzovaným požiadavkám minorít. V mnohých ľuďoch vzniká pocit, akoby boli majoritné skupiny obyvateľstva z mediálneho prostredia minoritami vytláčané (zvykne sa napríklad nostalgicky poznamenať, že „obyčajný biely heterosexuálny muž“ či „tradičná rodina“ sú už dnes na tom najhoršie – oproti mediálne „preferovaným“ minoritám a alternatívnym životným štýlom). Cieľom workshopu je osvetliť vybrané všeobecné zákonitosti mediálnej reprezentácie identity a načrtnúť prostriedky, ktorými sa v médiách perspektívy majorít a minorít realizujú. Konkrétna modelová aplikácia sa bude týkať predovšetkým spôsobu, ako médiá reprezentujú LGBTIAQ (tzv. queer) identity, avšak naznačí aj všeobecnejšie možnosti aplikácie poznatkov na iné minoritné identity (napr. etnicita). Interpretácia a diskusia môže ponúknuť hlbšie pochopenie toho, ako by mohla fungovať dobrá prax pri reprezentácii minorít, tzn. ako by mohli novinári/ky citlivo informovať o súvisiacich témach.”

 

Ivo Bystričan sa vo svojom workshope sústredí na sociálne a etické otázky reflektované v dokumentárnej tvorbe. Špeciálnu pozornosť pritom venuje mediálnej reflexii utečeneckej krízy v kontexte českých médií. V rámci workshopu, ktorý Ivo Bystričan povedie, nám zároveň premietne jeden z jeho filmov, ktorý vytvorí priestor na ďalšiu diskusiu.

 

Workshop Jána Kalajtzidisa bude interaktívnou formou riešiť problém morálne konfliktných reklám. Budeme vychádzať z reálnych prípadov pochádzajúcich z podnetov podaných Rade pre reklamu. Zároveň sa dotkneme i problematického vzťahu reklamy a konzumu.

 

Katarína Komenská sa vo svojom workshope sústredí na predstavenie rôznych podôb mediálnej výchovy, jej vzťahu k mravnej výchove a možnému využívaniu médií vo výchovných procesoch.

 

Marcel Martončík: “Som hráč! (PC gaming master race) No a?”

V rámci workshopu budú z etického hľadiska kriticky diskutované tieto témy: 1) neetický obsah PC hier, 2) závislosť na PC hrách vs e-Sports = pozitívna závislosť alebo? 3) klady a zápory dôsledkov hrania 4) môžu byť hry aj prospešné? => educational games.

BONUS: počas workshopu máte možnosť vďaka sebaskúsenosti odhaliť v sebe „PC gaming master race“.

 

Jan Motal venuje svoj workshop otázkam spojených s právom na slobodu prejavu. Workshop “Sloboda prejavu patrí ľuďom”: Záväzok novinára dodržiavať ľudské práva predstaví povinnosť a záväzok novinárov dohliadať na dodržiavanie základných ľudských práv na slobodu prejavu a vlastný názor. Profesijný etický záväzok je podľa Jana Motala postavený na zodpovednosti voči ľuďom, a to nie len ako publika, vlastníka média, či voči potrebám trhu. Otázka mediálnej autonómie a sociálnej angažovanosti žurnalistiky bude prediskutovaná v kontexte demokracie a dodržiavania ľudských práv.

 

Juraj Rusnák: Trolling ako dôsledok postupnej transformácie práva na slobodu prejavu na propagandu.

Téma skúma príčiny vzniku a dôsledky fungovania špecifického produktu uplatňovania práva na slobodu prejavu – tzv. trollingu, zámerného vytvárania a šírenia textov infiltrujúcich do internetových diskusií rozličné metódy manipulácie (odvádzanie diskutujúcich od hlavnej témy, úmyselné provokovanie účastníkov diskusie, cielené zameranie na emocionalitu textu, extenzívne šírenie neoverených/neoveriteľných informácií a pod.). Osobitná pozornosť je pritom venovaná možnostiam využitia trollingu ako súčasti tzv. sociologickej propagandy v elektronických médiách.

 

Daniela Vajbarová povedie workshop, v ktorom bude analyzovať gendrovú štruktúru mediálnych inštitúcií, novinárskej praxe a kultúry, a v neposlednom rade prepojenie medzi gendrovou a žurnalistickou praxou.

 

The project is supported by International Visegrad Fund, the partners are: Presov University, Masaryk UniversityUniversity of Lodz, and Georgy Kakuk.

Visegrad Fund Logo