Jak reportovat o menšinách?

Porozumění problematice každé menšiny je dlouhodobý a složitý proces, který zpravidla komplikuje řada různorodých stereotypů a předsudků. Menšiny nestačí pozorovat zvenčí, je nutné porozumět jejich kultuře také zevnitř.

Relevance příslušnosti k menšině v kontextu

Podrobnosti, jako je úroveň vzdělání, věk a etnická příslušnost, náboženská, sexuální nebo politická orientace, přidávejte pouze tehdy, pokud jsou relevantní v kontextu. Pokud příslušnost k dané menšině není s ohledem na danou událost relevantní, neměla by být akcentována nebo vůbec zmíněna. Nadbytečné zdůrazňování menšinové příslušnosti může mít nejenom negativní dopady na přímé aktéry, ale především přispívá ke stereotypizaci celé menšiny.
Zcela se vyvarujte senzacechtivosti, která se zakládá na stereotypech a obecných předsudcích.

Identifikace stereotypů a předsudků

Jedním z prvních kroků by měla být identifikace svých vlastních stereotypů a předsudků, které k dané menšině můžete mít. Nedovolte, aby vás vaše osobní zkušenost ovlivnila, když informujete o menšině. Jakkoli autentická zkušenost to může být, je potřeba uvědomovat si, že se jedná o subjektivní zkušenost, která by neměla být zobecňována. V návaznosti je zapotřebí identifikovat obecné stereotypy a předsudky vůči dané menšině, konfrontovat je s těmi vlastními a vyvracet je nejenom směrem ven, ale také směrem k sobě samému.

Neakcentujte trestnou činnost ve spojitosti s menšinami. Pokud je spáchána zástupcem menšiny, dochází ke zobecnění a upevnění stereotypu. Pokud je spáchána na zástupci menšiny, přispívá k její viktimizaci, která se zpravidla pojí k umocňování stavu bezmoci.

Vyvarování se negativní i pozitivní diskriminaci

Používejte vyvážené argumenty, zůstaňte informativní, nerozdmýchávejte emoce. Zároveň však nestraňte za každou cenu přímým aktérům dané menšiny. Jsou situace, kdy může být vina nesporná a rovný přístup musí být zachován. V těchto případech je však o to více důležité pamatovat na to, zda a případně jakou roli zde sehrává etnická příslušnost, náboženská, sexuální nebo politická orientace.

Variabilita zdrojů

Obecně věnujte stejnou pozornost všem zúčastněným stranám. Mezi své zdroje zahrňte také zástupce menšin, kteří vám nabídnou jinak velmi těžko dosažitelnou vnitřní perspektivu na problematiku. Uvědomte si možné kulturní a sociální překážky, které mohou blokovat přístup k informacím nebo je zkreslovat. Ptejte se a respektujte to, jak dotazovaní chtějí být zobrazováni. Opravte gramatické chyby v uvozovkách, pokud staví vaše zdroje do špatného světla.

Problematika každé menšiny je zpravidla velmi komplexní, ověřujte si tedy s dotazovanými správnost interpretace jejich výpovědí. Využívejte možnost autorizace perspektivou přímé participace a sociálního dialogu s mocensky znevýhodněnými skupinami.

Hledaní logických vysvětlení a sociálního kontextu

Hledejte fakta a logická vysvětlení, a ne jednotlivé viníky. Snažte se co nejvíce porozumět sociálnímu kontextu dané menšiny. Zločin a chudoba nemají žádnou etnickou barvu, ale mohou mít určitá systémová a společenská vysvětlení. Snažte se ponořit co nejvíce hluboko nejenom do sociálního systému, ale také do kultury dané menšiny. Snažte se jí porozumět nejenom zvenku, ale hledejte možnosti, jak ji poznat také zevnitř. Každá populace má komplexní vnitřní strukturu, jejíž jednotlivé kategorie mohou být více zranitelné nebo náchylné negativním vzorcům chování. Je proto nutné odhalit, kam daní aktéři přesně spadají, aby se zabránilo nespravedlivé generalizaci.

Vytváření prostoru pro porozumění

Důraz musí být kladen nejenom na to, abyste bránili další polarizaci a sociálnímu vyloučení menšiny. Reportujte se silnou vůlí vytvářet mosty porozumění mezi sociálními kategoriemi, lidskými skupinami a jednotlivci. Vytváření prostoru pro sociální dialog by mělo být jedním z hlavních motivů při reportování o menšinách, jelikož přispívá nejenom ke kulturní bohatosti, ale také k přirozenější integraci znevýhodněných skupin.

Guidelines pro etické reportování o menšinách

K etickému reportování o menšinách vám mohou sloužit i následující doporučení (od European Journalism Observatory, volně převzato, přeloženo do češtiny). Nejlépe slouží vytištěna a umístěna na viditelné místo v blízkosti pracovní plochy novinářek a novinářů.

Dokument nejlépe slouží vytištěný a viditelně umístěný poblíž pracovního místa.